האתרים שלנו:

תנאי שימוש

תנאי שימוש – לאתר Travelto.co.il ולשאר אתרי הקבוצה

תקף מתאריך: 28.5.2023

1. מבוא

1.1. השימוש באתרים, קבוצות ודפי הפייסבוק וכל מדיה אחרת של קבוצת אתרי Travelto.co.il אשר זמינים בכתובות מתחם שונות ומאוגדים תחת אתר "https://trvaelto.co.il" שבהם ניתן, בין השאר, לראות מחירים של שירותי תיירות שונים באמצעות אתרי צד שלישי (להלן: "האתר/ים" או "הדף/ים" או "השירות/ים") הינם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתרים מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.
1.2. השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
1.3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף המשתמשים בשירות. שימוש בשירות מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש בשירות. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בשירות אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
1.4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לשירות ויחולו על כל שימוש שתעשה בשירות לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
1.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר ו/או בדף במועד שיצוין בראש תנאי אלה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או בדף, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש בשירות.
1.6. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים בשירות לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
1.7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר ו/או הדוף לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
1.8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או הדף במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע וניתן לעשות בו שימוש בכל עת. עם זאת ייתכן והשירות יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
1.10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעות לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא travelto.co.il @ gmail.com והמפעילה תשיב לפנייתכם תוך זמן סביר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.11. כל משתמש בשירות מצהיר ומודע לכך כי כל שימוש במידע והסתמכות על המידע המופיע בשירות לרבות מידע על בתי מלון, אטרקציות, השכרת רכבים, טיסות ושירותי תיירות נוספים הינו מידע שמסופק על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים וגופים שאינם בשליטת המפעילה. על כן המפעילה אינה יכולה לערוב לאיכות, לנכונות, תקפות, דיוק, שלמו ת ו/או התאמת המידע לרבות מידע על שירותי התיירות לכל מטרה שהיא.
1.12. כמו כן יודגש כי מובן למשתמש כי המפעילה משמשת אך ורק כגורם שמפנה משתמשים בשירות לאתרים של צדדים שלישיים, ועל כן המפעילה לא תהא אחראית לכל מעשיהם ועסקיהם של אתרים של צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, כל התקשרות של המשתמש עם אתרים של צדדים שלישיים שמהם הזמנת בתי מלון ואטרקציות באמצעות השירות שלהם. כל עסקה למכירה ו/או רכישה של שירותי תיירות באמצעות האתרים הללו תיסגר בינך לבין אותם אתרים, והמפעילה אינה צד לעסקה כאמור. על כן למפעילה לא תהא שום אחריות לרכישה של שירותים אלה מאתרים של צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, במקרה של בעיה עם מפעילי שירותי התיירות שתוצאתה בחוסר יכולת להשתמש בשירותים אלה. למען הסר ספק – המפעילה אינה מוכרת שירותי לינה ו/או השכרת רכב ו/או הזמנת טיסות ו/או אטרקציות כלשהם או כל שירות תיירות אחר לרבות אלה המופיעים בקישורים שזמינים באתרים ו/או בדף/דפים.

2. הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, מידע על שירותי התיירות שפרטיהם מופיעים באתר, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו האתר והדף, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"שגיאות אתר/דף" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
"שירותים" או "שירותי תיירות" משמעותם כל שירות שניתן לרכוש לאחר שנכנסים לאתרים של צדדים שלישיים שאליהם ניתן להיכנס באמצעות השירות לרבות, אך לא רק, הזמנות של בתי מלון, טיסות, השכרת רכב, אטרקציות ועוד.
"אתרי צד שלישי" או "אתרים של צדדים שלישיים" משמעותם אתרים שמוכרים את שירותי התיירות אשר אינם בשליטת המפעילה.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר במהלך השימוש באתר.

3. אחריות והגבלת אחריות

3.1. המפעילה אינה אחראית על התוכן המופיע באתר אשר נלקח מצדדים שלישיים לרבות אתרי צד שלישי, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין שירותי התיירות שבהם הוא מעוניין לרבות, אך לא רק, מקום הלינה, תאריך הלינה, סוג החדרים, האותיות הקטנות הנוגעות לשירותים ועוד. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, שירותים, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות בתי המלון ו/או אתרי צד שלישי שמהם המשתמש קיבל פרטים על המלון או מהם המשתמש רכש את שירותי הלינה, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
3.2. יובהר כי אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן הנוגע לשירותי התיירות ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע, למחיר ולתוכן של שירותי התיירות לרבות אלה המתפרסמים על ידי אתרי צד שלישי, והמפעילה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.
3.3. למפעילה אין קשר לספקים של שירותי התיירות (לרבות בתי המלון עצמם), והמפעילה אינה אחראית לאיזה מהמעשים שלך הנובעים משימוש בשירות, ולא יהיו לך טענות נגד המפעילה בנוגע לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות לרבות, אך לא רק, במקרה של ביטול לינה. מחלוקת בנוגע לאמור תוסדר בינך לבין הספק של מקום הלינה.
3.4. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או מהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע המפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, רכישה של שירותי תיירות אחרים ו/או רכישה של שירותי תיירות מספקים אחרים ו/או בדיקה של מחירי שירותי התיירות באמצעות מקורות אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם וזמין באתר או בדף, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר לרבות על ידי אתרי צד שלישי.
3.5. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר או בדף יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל, והימצאותו של קישור מסוים באתר או בדף לא ייחשב כדעה, המלצה או ייעוץ בנוגע לתוכן המופיע באותו קישור, ובשום מקרה המפעילה לא תהא אחראית בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים של צדדים שלישיים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר לרבות באמצעות קישורים של אתרי צד שלישי.
3.6. על אף האמור ייתכן והמפעילה תעלה, מעת לעת, תכנים עצמאיים עם פירוט על שירותי תיירות מסוימים. יובהר כי ייתכן ויהיו אי דיוקים והמפעילה אינה מתחייבת כי תכנים אלה ישקפו את המצב בפועל (למשל, אך לא רק, מחירים וזמינות של שירותי תיירות מסוימים). על כל פנים לא מדובר בהמלצות מחייבות כלשהן והמפעילה לא תהא אחראית לכל אי התאמה ו/או שגיאה כאמור בתכנים שיועלו מטעמה.
3.7. ייתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר או הדף יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לאתרי צד שלישי ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
3.8. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
3.9. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
3.10. אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית כולל מאתרי צד שלישי. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות לרכישת מוצרים או שירותים לרבות שירותי תיירות, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות לרבות אתרי צד שלישי, והמפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הצעה של שירות ו/או מוצר כאמור.
3.11. התנאים שלהלן יחולו על כל משתמש האתר, בין אם הם מעלים ביקורות ו/או תגובות ובין אם הם רק גולשים באתר בלבד. יובהר כי למפעילה אין כל שליטה על התוכן המופיע באתר אשר מועלה על ידי המשתמשים ואין לראות תוכן כאמור כדעה, המלצה או עצה של המפעילה בנוגע לתוכן שמועלה על ידי המשתמשים כאמור.
3.12. המפעילה מאפשרת למשתמש להעלות תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, ביקורות תגובות ו/או כל תוכן אחר שיאפשר למשתמש להתבטא בדף ("תוכן משתמש"). התנאים שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף לשאר התנאים.
3.13. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יפרסם כל תוכן לרבות תוכן משתמש שהינו פוגעני; מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
3.14. חל איסור על המשתמש להתחזות לכל אדם ולהטעות את המפעילה ו/או את המשתמשים בשירות בכל דרך אחרת.
3.15. המפעילה רשאית לפעול כנגד משתמש המפר אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש באתר או בדף ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
3.16. המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתמשים (הנחשבים לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
3.17. המפעילה אינה שולטת בתוכן המשתמש המועלה ו/או המפורסם באתר או בדף, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן המשתמש. המשתמש מבין בזאת שבאמצעות שימושו באתר, יתכן וייחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתו. המפעילה לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר או הדף בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהמפעילה אינה יכולה לשאת באחריות לכל תגובה או לכל תוכן משתמש שמועלה על ידי המשתמש, ומהפעילה איננה אחראית לדעות /או תכנים ו/או הודעות של משתמשים שמועלה לאתר.
3.18. המשתמש מאשר כי יש בידי המפעילה את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת את זכותה לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.

4. התחייבויות המשתמש

4.1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר או בדף כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
4.2. יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל המידע על אתרי צד שלישי שמועלה על ידי אתרי צד שלישי ו/או מי מטעמם, ולפיכך אין ביכולתה להבטיח עמידה בתנאים של אתרי צד שלישי בתנאי השימוש. ככל וישנה אי התאמה בין פרטים המופיעים על אתרי צד שלישי המופיעים באתר או בדף לבין מצב הדברים בפועל, המשתמש מתבקש ליצור קשר עם המפעילה ולדווח לה בדבר האמור.
במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

5. התקשרות עם צדדים שלישיים

5.1. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק כל שיחות וכל התקשרות פרטית בינו לבין אתרי צד שלישי ו/או מי מטעמם המפרסם אותם באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע על אתרי צד שלישי ו/או מי מטעמם שפרטיהם מופיעים באתר ולא יהיו לו טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל אתר צד שלישי. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי אתרי צד שלישי.
5.2. מחירי שירותי התיירות וכל מידע אחר בנוגע לשירותי התיירות מסופקים על ידי אתרי צד שלישי. עם זאת ייתכנו פערים בין המחירים המופיעים באתר ומחירי שירותי התיירות בפועל, והמפעילה לא תהיה אחראית במקרה של אי התאמה כאמור, ובכל מקרה המידע המחייב על שירותי התיירות לרבות המחיר, המיקום, התאריכים וכל מידע אחר בנוגע לשירותי התיירות הוא המידע שמופיע באתר של אתרי צד שלישי.
5.3. מבחר וזמינות שירותי התיירות משתנה מעת לעת בהתאם לבחירת אתרי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה טענה בגין שינוי כאמור. יובהר למען הסר ספק כי שירותי התיירות מוצעים על ידי אתרי צד שלישי ולא על ידי המפעילה, ועל כן למפעילה אין שליטה על הצעת שירותי התיירות על ידי אתרי צד שלישי.
5.4. עסקה שתיעשה עם אתר צד שלישי שהציע שירותי התיירות באמצעות האתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין אתר צד שלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כגורם המציג קישורים לרכישת שירותי התיירות שמוצעות על ידי אתרי צד שלישי שאינם קשורים למפעילה.
5.5. המפעילה אינה אחראית לשירותי התיירות אשר למען הסר ספק אינם נמכרים או מוצעים על ידי המפעילה, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין ושירותי התיירות שבהם הוא מעוניין שאותם הוא רוצה לרכוש לרבות, אך לא רק, היעד, התאריכים האותיות הקטנות הנוגעות לשירותי התיירות ועוד. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, שירותי התיירות, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות בתי המלון ו/או אתרי צד שלישי שמהם המשתמש קיבל פרטים על שירותי התיירות או מהם המשתמש רכש את שירותי התיירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה. יובהר כי אין למפעילה יכולת לבדוק את כל המידע בנוגע לשירותי התיירות לרבות מידע המועלה על ידי אתרי צד שלישי ו/או מי מטעמם ועל כן המפעילה אינה יכולה לערוב לעמידתם בתנאים אלה.
בכל מקרה של פרסום מידע כוזב שהועלה על ידי אתרי צד שלישי (לרבות אי התאמה במידע על שירותי התיירות) ו/או ככל וישנו מידע לא מדויק על שירותי התיירות, המשתמש מתבקש ליידע את המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא: travelto.co.il @ gmail.com.

6. רכישת חוברות דיגיטליות באתר

6.1. באתר מוצעות למכירה חוברות דיגיטליות.
6.2. המפעילה משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשירכם עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין השאר, מהגדרות התצוגה ואיכות המסך במכשירכם, ובכל מקרה יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את המפעילה.
6.3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, המפעילה שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות במחיר. במקרה כאמור המפעילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר שנרכש. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר, תחזיר לו המפעילה את כספו בגין הזמנת המוצר.
6.4. למען הסר ספק, המפעילה מוכרת זכות שימוש בלבד בחוברות הדיגיטליות לצרכים אישיים של רוכש החוברת ומשפחתו מהמעגל הראשון בלבד. העתקה, הפצה ושיתוף (כולל שיתוף בענן קריאה) של החומרים הדיגיטליים אסורה על פי חוק. וחל איסור על כל שימוש מסחרי בהם ללא אישור מפורש ובכתב מאת המפעילה, והכל בהתאם לתנאי הרישיון המופיעים באתר.

7. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת החוברות

7.1. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות PayPal . יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
7.2. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות קישור ייעודי או בכל דרך אחרת לשיקול דעת המפעילה.

8. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

8.1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.
8.2. שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם להוראות הדין ובהתאם לשיקול דעתה של המפעילה ובכפוף להוראות שלהלן.
8.3. המשתמש רשאי לבקש ביטול עסקה תוך תקופה של עד 14 יום ממועד הרכישה. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם המפעילה בכתב בכתובת הדוא"ל
travelto.co.il @ gmail.com ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה.
8.4. עם אישור המפעילה על ביטול המשתמש יקבל את כספו בחזרה בניכוי עמלות סליקה שהמפעילה שילמה בפועל.
8.5. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתן המקורית (ספרים, חוברות, עיתונים, קבצים דיגיטלים ומגזינים).

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר ולדף לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ובדף, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
9.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
9.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
9.4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים
9.5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר או בדף או בתנאי שימוש אלה. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר או הדף במלואם או בחלקם לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
9.6. בשימוש באתר ובדף המשתמש מסכים כי ייעשה שימוש בתוכן המשתמש אותו העלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.
9.7. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע באתר או בדף את שמה, את הלוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
9.8. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים שעשויים להופיע באתר או בדף הינם הרכוש של בעלי תכנים אלה, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
9.9. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא: travelto.co.il @ gmail.com.

10. שימוש במידע פרטי

המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובדף. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר או בדף.

11. דיוור ישיר

11.1. המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").
11.2. במסגרת השירות יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה לרבות לתיבת הדוא"ל ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
11.3. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

12. אבטחה

12.1. האתר של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.
12.2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר או בדף, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

13. תקופה וסיום

13.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו בשירות ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
13.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם והשירות.
13.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
13.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
13.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

14. כללי, סמכות שיפוט והודעות

14.1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
14.2. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת הדוא"ל travelto.co.il @ gmail.com.
14.3. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר או בדף.
14.4. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר אשדוד בלבד. למען הסר ספק, בכל הנוגע לשירותי התיירות עצמם יחול הדין של ספק השירות אשר אינו בהכרח הדין הישראלי, הכל בהתאם לשירות המוצע, ועל המשתמש לוודא זאת באופן עצמאי טרם הרכישה ו/או השימוש בשירות.
14.5. כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני כאשר בידי השולח ישנו אישור מסירה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.

אז מה היה לנו?